กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและประชาชน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ รัฐบาลจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรของรัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศล และได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาธรรมวินัย เรียนรู้หลักธรรมและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ สังคม และประเทศชาติสืบไป

กำหนดระยะเวลาดำเนินการบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 (รวมจำนวน 21 วัน) ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
– ส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
– ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567

สอบถามเพิ่มเติม สำนักอำนวยการ สป.ศธ. 0 2281 1753

 

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ปารัชญ์ ไชยเวช / กราฟิก

The post กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post