14 มิถุนายน 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการปั่นจักรยาน รวมทั้งการเฉลิมฉลองและส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน

โดยกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตามเส้นทางทั้ง 10 สาย เพื่อนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากทุกภูมิภาคเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มต้นจากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 จังหวัดต้นทาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และกาญจนบุรี)

ทั้งนี้ 10 จังหวัด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะจัดกิจกรรมขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดลำดับถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่จังหวัดลำดับถัดไป

จากนั้นจังหวัดลำดับถัดไป ได้แก่ สาย 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ สาย 2 จังหวัดเชียงราย ส่งต่อไปยัง จังหวัดพะเยา สาย 3 จังหวัดบึงกาฬ ส่งต่อไปยัง จังหวัดหนองคาย สาย 4 จังหวัดนครพนม ส่งต่อไปยัง จังหวัดสกลนคร สาย 5 จังหวัดอุบลราชธานี ส่งต่อไปยัง จังหวัดอำนาจเจริญ สาย 6 จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อไปยัง จังหวัดปราจีนบุรี สาย 7 จังหวัดตราด ส่งต่อไปยัง จังหวัดจันทบุรี สาย 8 จังหวัดยะลา ส่งต่อไปยัง จังหวัดนราธิวาส สาย 9 จังหวัดสตูล ส่งต่อไปยัง จังหวัดตรัง และสาย 10 จังหวัดกาญจนบุรี ส่งต่อไปยัง จังหวัดราชบุรี

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่จังหวัดกำหนด เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

“มาร่วมกันแสดงพลังของชาวกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งพลังของผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของบ้านเมือง และพลังของเด็ก เยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศไทย เพื่อแสดงออกถึงความรักสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในทุกภาคส่วน ปลูกฝังความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และไปพร้อมกันทั้งประเทศ” รมว.ศธ. กล่าว

โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโครงการฯ ได้ทางเพจ Facebook : เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ มท. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร 0 2222 1871 และ 09 3869 9359 ในวันและเวลาราชการ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / กราฟิก

The post กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ 10 เส้นทาง 720 คัน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post