“สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” (สพธอ.) หรือ “เอ็ตด้า” (ETDA : Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับการทำงานมากว่า 13 ปี ในฐานะหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ขยายโอกาสไปยังคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสำคัญคือ “การส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล” เพื่อร่วมผลักดันให้คนในสังคมมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี จึงได้จัดทำโปรแกรม “ETDA Digital Citizen หรือ EDC” เสริมทักษะและความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันภายใต้บริบทของคนไทย พัฒนาจากหลักสูตร EDC ที่อิงมาตรฐานสากล เพื่อเป็นคู่มือในการเดินหน้าพัฒนาคนไทยให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 5 โมดูลสำคัญพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องรู้ และจัดทำให้เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ e-Learning ที่เหมาะกับเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัย 

นับเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับ EDC Trainer สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นเทรนเนอร์ภายใต้หลักสูตร EDC สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งต่อความรู้อย่างมีหลักการและน่าเชื่อถือ โดยผนวกกับสื่อของ ETDA ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ETDA ยังดำเนินงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหวังให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเป็น Lifelong Learning Skills ได้ ช่วยให้เติบโตไปกับเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและรู้เท่าทันไปด้วยกัน

เข้าสู่หน้าหลักสูตร EDC 

สำหรับโปรแกรม ETDA Digital Citizen ปีนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

EDC Trainer *กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 3 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67  กิจกรรมอบรมปั้นเทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญ [ด้านการใช้สื่อดิจิทัล] และ [ทักษะการสอน] เพื่อให้เกิดการขยายผลความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์ แบบคนรู้จริง เหมาะกับคนที่อยากปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี ที่เริ่มตั้งแต่การเปิดประตูบานแรกสู่โลกออนไลน์แบบสร้างสรรค์และรู้จริง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในโลกออนไลน์ ผนวกทักษะการถ่ายทอดความรู้สำหรับการขยายผลต่อ เพื่อเป็นเทรนเนอร์ลงพื้นที่จริง ปัจจุบันมี EDC Trainer แล้วกว่า 1,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
EDC Learning แหล่งเรียนรู้ กับ 5 โมดูล สำคัญสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัล กับหลักสูตร EDC ทั้งผ่าน e-Learning, การอบรมแบบ Online และ Onsite ปัจจุบัน  EDC มีผู้ที่ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร EDC ทั่วประเทศแล้วกว่า 46,205 คน 
 
EDC Edutainment สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายในรูปแบบคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯลฯ  ปัจจุบันมีคนไทยเข้าชมแล้วกว่า 30 ล้านการเข้าชม  ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ETDA
 
EDC Pitching การแข่งขันประกวดไอเดีย สื่อ กิจกรรม หรือแคมเปญสุดสร้างสรรค์ ประจำปี สำหรับผู้ที่สนใจรวมถึง EDC Trainer ทุกรุ่นสามารถสมัครเข้าแข่งขัน ภายใต้โจทย์ที่กำหนด ต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อใช้งานจริงในหลักสูตร EDC ให้คนไทยรู้เท่าทันแล้วใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แบบ Productive ไปด้วยกัน พร้อมเปิดโจทย์การแข่งขันสำหรับ EDC Pitching Season 2 ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันเดือน ก.พ. นี้ [Coming Soon!]

จากความสำเร็จในการอบรม EDC Trainer ทั้ง 2 รุ่น (ปี 65-66) ที่ผ่านมา (ดูเส้นทางการพิชิตภารกิจของพวกเขาได้ที่นี่) ในปีนี้ ETDA ร่วมกับ Dek-D และสถาบันการศึกษาที่สนใจ โดยในปีนี้ได้มีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยได้เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ที่เปิดทั้งหมด 4 รอบ ในกรุงเทพฯ (รอบที่ 1 และ 2) ขอนแก่น (รอบที่ 3) และเชียงใหม่ (รอบที่ 4) โดยทีมงานได้คัดวิทยากรและเนื้อหามาอย่างเข้มข้น พร้อมแชร์ประสบการณ์จากทุกรุ่นที่ผ่านมา ผนวกทีมที่ลงพื้นที่จริงจาก ETDA และเมื่ออบรมจบยังได้รับประกาศนียบัตรและโอกาสร่วมกิจกรรมกับ ETDA ตลอดทั้งปี

หากได้รับคัดเลือกเป็น EDC Trainer
จะได้เรียนรู้ & ทำภารกิจอะไรบ้าง

 1. อุ่นเครื่องกับภาคทฤษฎี  เข้าร่วมได้ครบตามวัน/เวลาที่กำหนด

1.1 ​​ทักษะดิจิทัล (Digital  Life Skills) ตามหลักสูตร EDC ครอบคลุม 5 โมดูล ดังนี้

อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ประตูบานแรกตั้งแต่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สู่การสร้างตัวตนที่ดีและมีมารยาทในโลกดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในแง่เวลา อุปกรณ์ การจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามออนไลน์ได้
การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)  เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูล ข่าวสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และเสพสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อให้ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการจัดการกับร่องรอยดิจิทัลที่ส่งผลดีต่อผู้ใช้งาน

1.2 การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (EDC Trainer Manual) 

คู่มือจะประกอบด้วยกิจกรรมทักษะดิจิทัลทั้ง 5 โมดูล (อัป Skill ให้ไลฟ์ Strong) กับเสิร์ฟเคล็ดลับการสอนให้พร้อมนำไปใช้จริง
ระหว่างอบรม วิทยากรจะรีวิวกิจกรรมและให้เทรนเนอร์ได้ลองเล่นและลงมือทำไปพร้อมๆ กัน

1.3 เรียนรู้เทคนิคการสอนให้สนุก ​​ปลุกทักษะรู้เท่าทันดิจิทัล

เตรียมพร้อมสร้างแผนการสอนก่อนทำภารกิจจริง

 2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ได้ทุกช่องทาง

โครงการฯ จะสร้างคอมมูนิตี้ (Community) เปิดพื้นที่ให้ EDC Trainer มาแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

3.  ทำภารกิจขยายผล

EDC Trainer ออกแบบแผนการสอนในแบบฉบับของตัวเอง (Functional & Technical) นำความรู้ที่ได้ไปอบรมกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์

เช็กลิสต์คุณสมบัติ EDC Trainer
ใครสมัครเข้าคัดเลือกได้บ้าง?

1. อายุไม่เกิน 55 ปี #ไม่จำกัดเพศ ขอแค่มีใจรักการสอน

กรณีเป็นครู/อาจารย์ ไม่จำกัดวิชา [สมัครเดี่ยว]
กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือทำงานวิชาชีพอื่นๆ [สมัครแพ็กคู่]

2. สนใจ หรือ มีความรู้พื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งก็คือทักษะทั้ง 5 โมดูล ข้างต้น *สามารถเตรียมความพร้อมก่อนได้ที่  https://www.etda.or.th/th/Our-Service/DigitalWorkforce/edc.aspx  (ได้เกียรติบัตรเมื่อเรียนจบ และสอบผ่านทางออนไลน์)

3. เข้าร่วมอบรมได้ตามวัน และเวลาที่ระบุ

4. สามารถขยายผลการอบรมในการส่งต่อความรู้สู่เยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้ 

5. เมื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องพร้อมส่งผลจากภารกิจขยายผลหรือลงพื้นที่ภาคปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทำไมถึงไม่ควรพลาด?

EDC Trainer คือโอกาสที่ ครู-อาจารย์ จะได้พัฒนาทักษะ ลงมือปฏิบัติ และสัมผัสประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาผนวกกับการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ วัยเรียนหรือวัยทำงานทุกสาขาวิชาชีพ ที่มีแพสชันที่ชอบถ่ายทอดความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคนิคกับครู-อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

*ทั้งสองกลุ่มจะได้รับใบเซอร์เก็บเข้าพอร์ตต่อยอดความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้

 

 

 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

ประกาศนียบัตรจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA
เข้าสู่ลิสต์ของ EDC Trainer ที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลของ ETDA ได้ไม่จำกัด 
– สิทธิ์การเข้าถึงคลังความรู้ และสื่อการสอนจาก ETDA
– ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเครือข่ายของ ETDA
คอนเน็กชัน โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทั้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ EDC Trainer แต่ละรุ่น
ได้เรียนรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียในการประกวด EDC Pitching (Coming Soon!)

เช็กตาราง & เคลียร์คิวให้พร้อม
กำหนดการกิจกรรม EDC Trainer Season 3

รายละเอียด

 

ช่วงเวลา

ช่วงเปิดรับสมัคร
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 67 

สัมภาษณ์ผู้สมัคร  (ออนไลน์ หรือ ทางโทรศัพท์) โดยทีมงานจะประสานไปอีกครั้ง
ภายใน 12 เม.ย. 67

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมผ่านช่องทางต่อไปนี้– FB Fanpage: ETDA.Thailand และเว็บไซต์  www.etda.or.th
– ทีมงานจะติดต่อกลับไปทาง E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
 
ประกาศผลและแจ้งผลภายใน 19 เม.ย. 67

Training Day  (On-site)

– อบรม 1 วัน กับผู้เชี่ยวชาญ
– มีทั้งหมด 4 รอบ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 2 รอบ เชียงใหม่ 1 รอบ และขอนแก่น 1 รอบ
– โครงการฯ จะอัปเดตสถานที่อบรม และช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมทราบอีกครั้ง (สำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมที่กรุงเทพฯ ทีมงานจะแจ้งในภายหลังว่าท่านมีสิทธิ์เข้าอบรมรอบใด)

ภาคกลาง (กรุงเทพฯ รอบ 1)
2 พ.ค. 67

ภาคกลาง (กรุงเทพฯ รอบ 2)
3 พ.ค. 67

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
1 มิ.ย. 67

ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
8 มิ.ย. 67

Coaching Day (Online)
10 พ.ค. – 15 มิ.ย. 67

ภารกิจขยายผล นำความรู้ไปสอนต่อตามแผนการสอน 
เริ่มตั้งแต่แผนการสอนผ่าน จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 67

พิธีมอบประกาศนียบัตร EDC Trainer รุ่นที่ 3
เดือน ส.ค. 67

ใบสมัครอบรมรอบกรุงเทพฯ 1 และ 2

ใบสมัครอบรมรอบขอนแก่น

ใบสมัครอบรมรอบเชียงใหม่

The post #ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนครู บุคลากรฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Cambodia

MOU Thai-Cambodia The post MOU Thai – Cambodia appear...