22 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การให้ความเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 โดยการสรรหาครูผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียน ติมอร์-เลสเต ซึ่งในปีนี้จะเพิ่มเติมประเทศบังกลาเทศ ภูฏาน และมองโกเลีย รวม 14 ประเทศ เพื่อเข้ารับพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยรางวัล ประกอบด้วย เงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อาทิ การดำเนินงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศฟิลิปปินส์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬานักเรียนชาติพันธุ์ ของครูรุ่นที่ 1 การสนับสนุนการเรียนของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ ของครู รุ่นที่ 2 โครงการรถและเรือห้องเรียนเคลื่อนที่เพื่อสอนหนังสือเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะความยากจนและอยู่ในพื้นที่สู้รบ ของครูรุ่นที่ 3 และโครงการรวมพลังอาสาสมัครเพื่อซ่อมและสร้างบ้าน ของครูรุ่นที่ 5 รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างครูไทยและครูฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ในโรงเรียนที่ได้รับพระราชานุเคราะห์ฯ 

การศึกษาดูงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และได้สาธิตการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยเตรียมขยายผลการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของไทย เครือข่ายครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในช่วงปิดภาคเรียน

ความร่วมมือระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 1 ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการ Global School Partnership เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ โดยพัฒนาวิธีการสอนที่เป็นเลิศระหว่างครูเพื่อแบ่งปันบทเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และดนตรี ซึ่งนักเรียนระหว่าง 2 โรงเรียนจะร่วมเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานและกิจกรรมภาคปฏิบัติข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการ

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ป่องคำ นครหลวงพระบาง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนในหัวข้อ “มรดาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” จากการสำรวจแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของหลวงพระบาง สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในการพูด สะกด อ่าน เขียน เสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของครูในระบบปกติ โดยการสนับสนุนสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของครู และการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันของครูและอาสาสมัครทางการศึกษาโดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 1,200 แห่ง นักเรียนเข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหากว่า 10,000 คน  เป็นต้น

The post คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เห็นชอบกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 รวม 14 ประเทศ เน้นคุณสมบัติ “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post