มติคณะรัฐมนตรี (23 เมษายน 2567) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 ราย และเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา

อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สทศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ดังนี้

นายเธียรชัย ณ นคร  ประธานกรรมการ
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์จิรดา วุฑฒยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 (รวม 23 วัน)

การดำเนินการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

(1) การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปน.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วยแล้ว)
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม-วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

(2) การตรวจสอบคุณสมบัติ
เดือนพฤษภาคม 2567

(3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
เดือนมิถุนายน 2567

(4) การเตรียมดำเนินโครงการฯ เช่น จัดหาเครื่องอัฐบริขารและการขอมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่ถือเป็นวันลา
เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2567

(5) พิธีปลงผม (โดยมีการรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567)
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

(6) พิธีรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธฯ (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากส่วนกลาง 73 คน และผู้แทนจังหวัด ๆ ละ 1 คน)
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

(7) พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

(8) ศึกษาและปฏิบัติธรรม
วันจันทร์ที่ 15-วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

(9) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

(10) การศึกษาและปฏิบัติธรรม
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม-วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

(11) พิธีลาสิกขา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลครั้งนี้ได้อีก โดยจะได้รับเงินเดือนตามปกติในระหว่างการลา สำหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาก่อน และได้ลาบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนตามปกติในระหว่างการลา และจะไม่เสียสิทธิในการลาอุปสมบทที่จะได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในอนาคต

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

The post ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธาน-กรรมการบอร์ด สทศ. และเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post