สรุปมติคณะรัฐมนตรี (18 เมษายน 2567) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 3,752,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,480,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 และอนุมัติแต่งตั้งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ สกศ.

เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2568

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยรับงบประมาณ
เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รับทราบผลการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 จํานวน 3,752,700.0000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,480,000.0000 ล้านบาท เป็นจำนวน 272,700.0000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 ประกอบด้วย

                             1) รายจ่ายประจำ จำนวน 2,704,574.8074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 164,106.3074 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.07 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 73.00 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                             2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 118,361.1305 ล้านบาท)
                             3) รายจ่ายลงทุน จำนวน 908,223.8536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 198,143.2536 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.90 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.20 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 20.40 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                             4) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 150,100.0000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 31,780.0000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.86 และคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 4.00 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.40 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,198.6610 ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในมิติต่าง ๆ

จำแนกตาม 8 กลุ่มงบประมาณ ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ

งบประมาณรายจ่ายฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้สำหรับรายจ่ายตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย สัญญา และมติคณะรัฐมนตรี รายจ่ายชำระหนี้ เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าสาธารณูปโภค ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ
เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุนของแต่ละกระทรวง ให้อยู่ในระดับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ในภาพรวม จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่มในรายจ่ายประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ไปเพิ่มในแผนงานพื้นฐาน
การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

ผลการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ของ 8 กระทรวง 18 หน่วยรับงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ/รายการ งบประมาณ 33,763.7128 ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 181,682.2211 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสำนักงบประมาณเห็นควรเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป เป็นจำนวน 19,114.7163 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 118,218.9062 ล้านบาท

อนุมัติแต่งตั้งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ สกศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

The post ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จํานวน 3,752,700 ล้านบาท appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post