นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

“เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน

การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและอย่างทั่วถึง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประกอบสัมมาชีพและการดํารงชีวิต รวมทั้งมุ่งสร้างทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา ทั้งเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ขณะเดียวกันยังมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้งานการศึกษาของชาติบรรลุเป้าหมาย

ผมขอชื่นชมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อยกระดับศักยภาพคนไทย อันเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป และขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์ และประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ”

นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

The post นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Finland

MOU Thai-Finland The post MOU Thai – Finland appeared...