เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สาระสำคัญ การกำหนดจุดเน้นดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างครอบคลุมในทุกมิติ 2 ด้านหลัก ได้แก่

บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญา สุขภาพสังคม ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุก ผ่านกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ ลดความเสี่ยงจากโรคภัย อุบัติเหตุ และภัยคุกคามต่าง ๆ การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการผ่อนคลาย และพื้นที่การทำกิจกรรมทางสังคมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหาร และน้ำ และมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย

โดยให้ส่วนราชการในสังกัดและในกำกับ นำจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมนี้ ไปเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


The post ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวม ภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post