31 พฤษภาคม 2567 – นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาด “RCY Creator” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งเจตนาของกิจกรรมคือต้องการกระตุ้นให้นำคำปฏิญาณที่กล่าวเป็นประจำในการเรียนวิชายุวกาชาด มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด กำลังเปลี่ยนผันจากยุค VUCA WORLD เป็นยุค BANI WORLD ที่เกิดวิกฤตผันผวน ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงผ่านการเข้ามาประกวดสื่อสร้างสรรค์

ซึ่งสิ่งที่ได้นอกเหนือจากรางวัล คือความภาคภูมิใจที่ได้รับ นับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ทางมูลค่า แต่เกิดประโยชน์จนได้รับคำยกย่องเชิดชูจากสังคม สิ่งสำคัญคือเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยได้นำประสบการณ์ที่พบเจอในวิชายุวกาชาดเข้ามานำเสนอ สื่อเหล่านี้จะเกิดประโยชน์เป็นวงกว้างหากเรานำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ และเกิดประโยชน์มากที่สุดกับผู้เรียนเอง ที่ได้แสดงทักษะความสามารถ นำองค์ความรู้ที่มีไปบูรณาการผ่านสื่อให้สังคมรับรู้ 

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งดี ๆ เหล่านี้อย่าเก็บไว้คนเดียว อยากให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตออกมา ไปขยายผลให้กับเพื่อนสมาชิกทั้งในและนอกสถานศึกษาได้รับรู้ และในโอกาสหน้าสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อาจจะมีกิจกรรมให้สถานศึกษามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

สำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด “RCY Creator” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตน มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี กล้าคิด กล้าทำ คิดนอกกรอบ คิดต่างอย่างมีเหตุผล กล้าแสดงออก และนำผลงานที่ได้รับรางวัลไว้ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาด 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี จรัญ น่วมมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด เป็นประธานกรรมการตัดสินจ.กาฬสินธุ์, นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์​ ผอ.โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ, นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์  ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จ.นครปฐม นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร​ ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.ศธ., นางมัทนียา เชื้อบัณฑิต  รอง ผอ.โรงเรียนสวนลุมพินี กทม., นายสุทิพร คิมเมย์​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สช.​ และ นางบุศรา แดงเพ็ชร ครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท

โรงเรียนวัดเปรมประชากร สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  เงินรางวัล 7,000 บาท

โรงเรียนวัดดวงแข สังกัด สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

– รางวัลชมเชย 4 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สังกัด สพป.สิงห์บุรี 

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สังกัด สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านบัวงาม สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ (จ.กระบี่)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สังกัด สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  เงินรางวัล 7,000 บาท

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.สุโขทัย

– รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สังกัด สพม.กาฬสินธุ์  

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังกัด สพม.นครพนม 

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน (จ.ลำพูน)  

โรงเรียนบ้านบัวงาม สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สังกัด สพม.นนทบุรี  

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

– การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2

โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สังกัด สพป.สิงห์บุรี

– รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.สุโขทัย

พบพร ผดุงพล / ข่าว

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน / ภาพ

The post ปลัด ศธ. “สุเทพ” มอบรางวัล “RCY Creator” ส่งแรงกระเพื่อมผ่านสื่อสร้างสรรค์ วิชายุวกาชาดใช้ได้ในชีวิตจริง appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post