8 พฤษภาคม 2567 – นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาในภูมิภาค” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารระดับภูมิภาค เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ให้ความสำคัญกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่พื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งได้ตั้งความหวังว่า ศธจ.จะต้องเป็น “ปลัดน้อย” เปรียบเสมือนปลัดที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นที่ไม่มีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เช่น สภาการศึกษา คุรุสภา เพราะฉะนั้น ศธจ.จึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองรอบด้านเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ตอบโจทย์การบริหารเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปฐมวัย การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค พื้นที่นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อรู้จักตัวตนจนขับเคลื่อนได้ทุกเรื่อง ก็จะเกิดการยอมรับในระดับจังหวัดมากขึ้น

การทำงานจะเกิดประสิทธิภาพได้ต้องมีองค์ความรู้ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ นำเสียงสะท้อนจากอดีตที่ผ่านมามาพัฒนาให้ดีขึ้น บางเรื่องเร่งด่วนต้องทันเหตุการณ์ ไม่อิงกับกรอบราชการมากจนการทำงานเชื่องช้า แต่ต้องรอบคอบอย่าให้มีทุจริตคอร์รัปชัน เพราะทุกวันนี้สังคมและสื่อโซเชียลจับตามอง ทำอะไรต้องระมัดระวังยึดระเบียบปฏิบัติเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส แล้วให้ความคิดนอกกรอบเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ที่สำคัญต้องสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนภาคการศึกษา ต้องสร้างภาวะผู้นำให้เกิดศรัทธากับภาคีเครือข่าย จะได้มีแต่ความยินดีที่จะมาทำงานร่วมกัน อีกภาคส่วนที่ขาดไม่ได้คือภาคประชาชนในจังหวัด ต้องเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อที่จะจัดการศึกษาได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ศธจ.ยังต้องเรียนรู้บริบทของจังหวัดว่าแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดที่อยู่อย่างไร เพื่อดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ในประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ ในอนาคตต้องเกิดความเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ ไม่ใช่มีแค่จังหวัดนำร่อง ต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้การดำเนินงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยมีเป้าประสงค์คือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต และการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่เน้นเรื่องลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และผู้ปกครอง

วันนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบการจัดทำแผนแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในจังหวัดที่แต่ละคนบริหารด้านการศึกษาอยู่ และรูปแบบการทำงานต้องมีผลตอบรับกลับมาทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นสิ่งยืนยันผลการปฎิบัติการให้ได้รับรู้ว่าที่รับนโยบายไปมีความกระตือรือร้น ตามที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญและตั้งความหวังไว้สูงกับ ศธจ.ว่าเป็นปลัดน้อยในแต่ละจังหวัดนั้น

ดังนั้นทุกการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ต้องเป็นงานภาพรวมของกระทรวง กิจกรรมที่สำคัญควรต้องจัดในพื้นที่ด้วย โดยให้ ศธจ.เป็นแม่งาน ให้หน่วยงานที่มาจากภาคการศึกษาเข้ามาร่วมมองเห็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในอนาคตการดำเนินการจะไม่ใช่แค่ที่วังจันทรเกษมที่เป็นหลัก แต่จะลงไปสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post ปลัด ศธ. หวังกระจาย “ปลัดน้อย” เข้าถึงแก่นแท้ ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ระดับจังหวัด appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post