2 พฤษภาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting โดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติและจำนวนครูหรือผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ….

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติและจำนวนครูหรือผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนครูหรือผู้สอนในโรงเรียนนอกระบบของแต่ละประเภท ให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดทำการสอนและมีจำนวนที่เหมาะสมกับนักเรียน อันจะทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับแก้ร่างระเบียบฯ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และเสนอร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามต่อไป

เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. ….

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. …. เพื่อให้การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในสถานที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน อาจจัดทำหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. ….ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามต่อไป

ที่ประชุมได้รับทราบ 2 ประเด็น

รับทราบรายงานการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจินตนา สุชนชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) นางดวงพร วิวรรธนวรางค์ กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน การคลัง 2) นายชูพงศ์ ปิ่นพุทธิกุล กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารกองทุน และ 3) นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

รับทราบรายงานประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์ในการขยายโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้การดำเนินการมีมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่ 3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2567) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สช. / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2567 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติและจำนวนครูหรือผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. …. appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post