พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเงื่อนไขการชดใช้ทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (นักเรียนทุน จ.ภ.) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขยายสถานที่การปฏิบัติงานรองรับนักเรียนทุนฯ เพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องการกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม ที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานชดใช้ทุนหรือหน่วยงานของรัฐที่ผู้ให้ทุนกำหนด และรับเงินเดือนตามที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนตามสัญญา

“ส่วนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA สพฐ. ได้นำเสนอแผนในระยะยาว โดยการยกระดับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ก่อนนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนของ สพฐ. 25 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2567

พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รมว.ศธ., รมช.ศธ., ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ประจำ ศธ., ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการ กพฐ. เป็น ที่ปรึกษา และมี รศ.ศิริเดช สุชีวะ ประธานอนุกรรมการด้านคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ กำหนดทิศทาง ขอบข่าย และภารกิจ พิจารณาองค์ประกอบในการขับเคลื่อน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ และแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานฯ

ส่วน สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เป็นวิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)” แก่อาจารย์โรงเรียนสาธิต จำนวน 146 คน จาก 29 โรงเรียน

นอกจากนี้ ได้ย้ำ สกร. เป็นเจ้าภาพ ในการค้นหาและขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้มีการเบิกจ่ายไปตามแผนการดําเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง

จักรภพ, ทิพย์สุดา: ถ่ายภาพ

สุวิชา บุญญานุพงศ์: กราฟิก

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

The post ผลการประชุมประสานภารกิจ 24/2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post