วันนี้ (26 มิถุนายน 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตให้ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องอนุญาตให้ศูนย์การเรียนบ้านสวนหมาก จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียนรู้ แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนผู้เรียนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ของ สพฐ.

– การจัดการศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 รวม 205 ครอบครัว (ผู้เรียน 205 ราย) ได้แก่ สพป.กทม. จำนวน 128 ครอบครัว สพม.กทม. เขต 1 จำนวน 18 ครอบครัว และ สพม.กทม. เขต 2 จำนวน 59 ครอบครัว พร้อมรับทราบการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยสถานประกอบการ สังกัด สพม.กทม. เขต 2 โดยศูนย์การเรียน มังกี้เคนส์ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการยกเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามคำขอของครอบครัว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รวม 71 ครอบครัว (ผู้เรียน 71 ราย) ได้แก่ สพป.กทม. จำนวน 64 ครอบครัว และ สพม.กทม. เขต 2 จำนวน 7 ครอบครัว พร้อมกับรับทราบการขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยสถานประกอบการ สังกัด สพม.กทม. เขต 2 คือ ศูนย์การเรียนมารีอา เนื่องจากไม่มีผู้เรียนในสถานศึกษา

– การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานในการแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำข้อมูลบิ๊กเดต้า (Big Data) การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ พร้อมกับประชุมรับฟังข้อมูล ศึกษาสภาพและปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ก่อนนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ สู่การจัดทำจุดร่วมในการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อไป

– การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง สพฐ. สอศ. และ สกร. ส่วนหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ เช่น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน เป็นต้น อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศ เพื่อสามารถติดตามการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง

จักรภพ เผ่าเพ็ง: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

26/6/2567

The post ผลการประชุม คกก.กศจ.กรุงเทพมหานคร 3/2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Finland

MOU Thai-Finland The post MOU Thai – Finland appeared...

MOU Thai – Morocco

MOU Thai-Morocco (THAI) The post MOU Thai – Morocco a...