จังหวัดจันทบุรี 2 เมษายน 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ลูกเสือ เนตรนารี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี

สำหรับการบรรพชา อุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสเข้ารับการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เพื่อเป็นการปลูกฝังถ่ายทอดให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม สอดคล้องกับอุดมการณ์และหลักการสำคัญของการลูกเสือที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย ดังนี้ 1) อุปสมบท 10 ราย 2) บรรพชา 70 ราย และ 3) เนกขัมมะศีลจาริณี 40 ราย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จาก
1. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
2. พระปลัดนิวัติพลธัมโม วัดคมบาง
3. ผู้ว่าราชการจัหวัดจันทบุรี
4. คณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมราชกุมารี
5. คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
6. ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, เขต 2
8. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จันทบุรี-ตราด
9. วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
10. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
11. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี และกรุงเทพมหานคร
12. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออก
13. พระมหาพสิษฐ์ ธมสโร หัวหน้าคณะพระวิทยากรจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนชมรม สโมสร สมาคมสโมสรลูกเสือทั่วประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา

The post ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. “สิริพงศ์” เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ลูกเสือ เนตรนารี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post