จังหวัดชลบุรี – 1 กรกฎาคม 2567 / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทย, พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายสันติ สิงหาพรม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายเอกราช สมัครไทย รก.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดชลบุรี, พลตรี ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14, พลตำรวจตรี ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย, ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ตลอดจนข้าราชการ คณะลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากสถานศึกษาต่าง ๆ กว่า 2,800 คน ร่วมพิธี

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเดินทางไปยังอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้แทนพระองค์และผู้ร่วมพิธี เข้าสู่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี ความว่า “สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติอย่างหาที่สุดมิได้ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือ จำนวน 13,636 คน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 124,086 คน

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,360 แห่ง การดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ มีความรัก ความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ภายใต้คำขวัญ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ซึ่งในปีนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ ให้ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ทรงมีต่อคณะลูกเสือไทย”

ในการนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวเบิกผู้เข้ารับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566 ที่ประกอบความดีความชอบ ได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย เข้ารับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย เป็นชั้นที่ 2 จำนวน 1 ราย ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย ตามลำดับ ดังนี้

1. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2 นายวุฒิศักดิ์ มั่งคั่ง ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก ได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญ ช่วยเหลือครอบครัวนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำในคลองแก่งตาเบิ้ม ที่กำลังจะจมน้ำเกือบเสียชีวิต

2. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 ด.ช.ศิราพัช ศรีงาม ลูกเสือสามัญ โรงเรียนศาลาคู้ กรุงเทพฯ ได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญ ช่วยเหลือ ด.ช.ณัฐภัทร กะดามัน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนศาลาคู้ ที่พลัดตกน้ำในคลองตาแล เกือบเสียชีวิต

จากนั้น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ นำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 กล่าวว่า กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี กระผมนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอนำลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ

“ลูกเสือ เตรียมกล่าวคำปฏิญาณ” “ตรง”
“ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
“ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่น ในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”

“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”

ในโอกาสนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ให้โอวาทกับคณะลูกเสือมีใจความว่า

“วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคน ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566

กิจการลูกเสือนั้น เป็นกิจการที่มุ่งปลูกฝังและหล่อหลอมให้เยาวชน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของผู้เจริญแท้ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ประเทศไทยเรา ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ด้วยปรีชาญาณรู้การณ์ไกล โดยทรงวางรากฐานกิจการไว้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของการดำเนินกิจการสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย สามารถอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาประชากรไทยให้มีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์จากรุ่นสู่รุ่น เชื่อได้ว่า ท่านทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคน คงจะภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอันทรงคุณค่ายิ่งนี้ จึงขอให้ทุกท่านผู้มีความตั้งใจดี ที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ ได้ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง ตามระเบียบแบบแผนอันมีเกียรติอย่างเคร่งครัด ทั้งตั้งมั่นอยู่ในความดี เพียบพร้อมด้วยความเสียสละและความมีน้ำใจ เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และนำพาให้คนในชาติ ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีแห่งความสุขความเจริญอันยิ่งยืนแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนทุกฝ่าย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน”

จากนั้น ผู้ร่วมพิธีร่วมรับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยลูกเสือหน่วยดุริยางค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และกองลูกเสือปี่สก๊อตโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ให้สัญญาณการเดินสวนสนาม พร้อมด้วยกองลูกเสือโรงเรียนวัดราชบพิธ เชิญขบวนธงคณะลูกเสือแห่งชาติ นำขบวนลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนาม โดยขบวนจะเดินผ่านพลับพลาพิธี หลังจากนั้นกองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนวัดราชบพิธ ตั้งแถวเคารพ ส่งผู้แทนพระองค์ เป็นอันจบพิธี

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ รมว.ศธ. ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กองลูกเสือ เนตรนารี โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการประชาสัมพันธ์การประกวดการเดินสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ครบรอบ 113 ปี) ซึ่งมีประเภทของการแข่งขัน จำนวน 3 ประเภท คือ กองลูกเสือสวนสนามยอดเยี่ยม กองลูกเสือยอดขยัน และกองลูกเสือ Popular Vote รวม 7 รางวัล เงินรางวัลรวม 150,000 บาท

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล กองลูกเสือสวนสนามยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ รร.วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.ท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร และรองชนะเลิศอันดับ 2 รร.สามโคก จ.ปทุมธานี

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล กองลูกเสือยอดขยัน รางวัลชนะเลิศ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง จ.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.สุพรรณบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 รร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล กองลูกเสือ Popular Vote ได้แก่ กองลูกเสือชาวเขาบ้านบ้องตี้ จ.กาญจนบุรี

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / Facebook Live
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post