14 พฤษภาคม 2567 / นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 427 โดยมี นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

นายสุภชัย จันปุ่ม กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาดและสร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง โดยนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญา สุขภาพสังคม ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนำจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมนี้ ไปเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วย รองศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น จำนวน 64 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการยุวกาชาด ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารงานยุวกาชาด มีทักษะงาน และให้มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

คณะทำงาน รก.ผตร.ศธ. / ข่าว-ภาพ
อานนท์ วิชานนท์ / เรียบเรียง

The post รก.ผตร.ศธ. “สุภชัย” เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด ขยายผลนำองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post