7 มิถุนายน 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบประชุมออนไลน์

ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

คณะทำงานด้านการต้อนรับ พิธีการและงานเลี้ยงรับรอง
ที่ประชุมเห็นชอบ การอำนวยความสะดวกด้านการต้อนรับ จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยาน พร้อมประสานพาหนะรับ – ส่ง สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งดูแลพิธีเปิดการประชุมและงานเลี้ยงรับรอง โดยจัดการแสดงต้อนรับจากผู้เรียนในสังกัด ทั้งดนตรีร่วมสมัย การแสดงกึ่งละครเวที ที่นำเสนอให้เห็นถึง Soft Power 4 ภาค ในประเทศไทย และการแสดงอาเซียนร่วมใจ และยังดูแลงานเลี้ยงรับรอง การจัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวมถึงการจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับหัวหน้าคณะและผู้เข้าร่วมการประชุมได้สวมใส่ในงานเลี้ยงรับรอง
คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่สื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานต่างๆ ชั้นนำของไทย ถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ 13ASED.moe.go.th เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจเข้าถึงแหล่งข้อมูล ลงทะเบียน ดูสถานที่ประชุม เอกสารประชุม เส้นทางดูงาน การเดินทาง ที่พัก สนามบิน แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ โดย ศธ.วางแผนจะจัดแถลงข่าวทั้งส่วนกลาง ณ กระทรวงศึกษาธิการ และความพร้อมในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนการจัดประชุมประมาณ 1 เดือน
คณะทำงานการเดินทาง พาหนะ และรักษาความปลอดภัย
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมแผนการเดินทางด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การรับ – ส่ง บุคคลสำคัญจากท่าอากาศยานภายในประเทศ การเดินทางตลอดช่วงเวลาจัดงาน ที่พัก สถานที่จัดประชุมสถานที่ศึกษาดูงาน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ พิธีการตรวจคนเข้าเมือง จัดรถยนต์นำขบวน รถวิทยุนำขบวน การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การสื่อสาร สืบสวนหาข่าว ประสานผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ รวมถึงด้านการขนส่งทางอากาศ
คณะทำงานสุขภาพและปฐมพยาบาล
ที่ประชุมเห็นชอบ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้มีการจัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดทำแผนการส่งกลับสายการแพทย์ทางบกและทางอากาศ เตรียมความพร้อมระดับสถานพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค โดยได้จัดเตรียมบุคลากรหน่วยฉุกเฉินตามท่าอากาศยาน สถานที่จัดประชุม และสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งมีรถพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลครบครัน ครอบคลุมไปจนถึงด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงานด้านที่พักและสถานที่จัดการประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่ อาทิ ที่พัก ที่ประชุม ห้องจัดเลี้ยง และห้องอื่น ๆ พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต ตู้แปล – ล่าม ระบบแสง สี เสียง รวมถึงการจัดทำป้าย – ธง ป้ายชื่อ ป้ายต้อนรับบริเวณงานและสถานศึกษา ของที่ระลึก นิทรรศการงานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ คณะต้อนรับและสนับสนุนด้านภาษา รวมถึงวางแผนบริการอาหารให้แก่บุคคลสำคัญและผู้เข้าร่วมงาน ที่สำคัญคือเรื่องอาหารฮาลาลสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นับถือศาสนาอิสลาม ต้องมีป้ายอย่างชัดเจน
คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานในส่วนของการจัดนิทรรศการที่ให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ การจัดการศึกษาของประเทศไทยพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล โดยภายในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเปิดโลกการศึกษา Anywhere Anytime เปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงงาน การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEAM การจัดการการศึกษาทางไกลด้วย DLTV การประเมินและพัฒนาครูนักเรียนสู่ยุคดิจิทัล และนิทรรศการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานที่ในการศึกษาดูงานในพื้นที่ จะพิจารณาอีกครั้ง
คณะทำงานด้านสารัตถะ
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม รวมถึงผู้สมัครเจ้าหน้าที่ Liaison (LO) แบ่งเป็นครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จำนวน 57 คน ที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างการประชุม ให้สื่อสารทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจะมีการอบรมเจ้าหน้าออนไลน์ที่พร้อมลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติงานในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post รมว.ศธ.ประชุมบอร์ดเตรียมประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่บุรีรัมย์ เพิ่มความรัดกุมรอบด้าน ทุกพื้นที่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Korea

MOU Thai-Korea The post MOU Thai – Korea appeared fir...