27 พฤษภาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ., นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการ สทศ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การมอบนโยบายแก่คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการพูดคุยและทบทวนนโยบายในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันทบทวน วัตถุประสงค์ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ สทศ. ในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา

ขอให้คิดนอกกรอบ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจากการทำงานรูปแบบเดิม มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีการประสานงานข้อมูลในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการทดสอบทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากงานด้านการทดสอบทางการศึกษาแล้ว ยังรวมถึงการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ถือเป็นมิติการทำงานร่วมกัน เป็น “สทศ. ยุคใหม่” ที่มีการพัฒนากระบวนการและพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) รวมทั้งมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับครูนักเรียนอาจารย์และผู้สนใจ มีการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขทางสถิติในการรายงาน

ขอฝากในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลผลการดำเนินงาน และขยายผลในหน่วยงานทางการศึกษา และสนับสนุนการนำผลการทดสอบมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) รวมถึงการทดสอบอื่นที่สำคัญ ทั้งที่เป็นรูปแบบการสอบแบบบังคับหรือการสอบตามความสมัครก็ตาม

“สิ่งสำคัญที่อยากฝากให้นำสิ่งต่าง ๆ ที่ดี ที่ได้รับการพัฒนามาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทดสอบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการทดสอบทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นำข้อมูลมาใช้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาการศึกษา เป็นการสนับสนุนการทำงานในการที่จะนำผลการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ให้บริการทดสอบระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ได้พัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล รวมทั้งมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ได้ศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยคำนึงถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง มีการจัดสนามสอบที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจัดให้มีห้องสอบ การอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ผู้พิการทางร่างกาย ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมถึง สร้างข้อสอบให้กับกลุ่มพิการทางสายตา เป็นต้น

 

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post รมว.ศธ. มอบนโยบายบอร์ด สทศ.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post