10 มิถุนายน 2567/ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9/2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ได้นำกระบวนการลูกเสือ มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระบวนการลูกเสือมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี ความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

“ความโชคดีของการอบรมรุ่นนี้ คือ รมว.ศธ. เป็น ผู้อำนวยการฝึกอบรม จึงได้มีโอกาสได้มาเจอทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นความหวังของประเทศชาติ ซึ่งในการอบรมลูกเสือสิ่งจะที่ได้ คือ ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา คุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และในช่วงของวิชาอบรมก็อยากฝากให้เป็นรูปของการถกแถลง การคิดวิเคราะห์ว่ามีสิ่งที่ดีอะไรบ้างที่จะนำไปขยายผลต่อ ส่วนเรื่องที่อาจจะยังไม่ดีหรือยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ก็ขอความกรุณาช่วยชี้แนะกับวิทยากรในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในครั้งต่อไป ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกอบรม เพื่อเป็นต้นแบบการเป็นผู้นำลูกเสือสามัญที่ดีของประเทศชาติ” รมว.ศธ.กล่าว

นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฯ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการลูกเสือเพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด ผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การส่งต่อไปยังผู้เรียนให้สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้หน้าที่ มีวินัย สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 108 คน จำแนกเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 107 คน บุคลากรสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 คน

ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัช/ถ่ายภาพ

The post รมว.ศธ.เปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ข้าราชการบรรจุใหม่ของ สป.ศธ. รุ่นที่ 9/2567 ฝากเน้นการคิดวิเคราะห์ การขยายผลต้นแบบผู้นำลูกเสือสามัญที่ดีของประเทศชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post