26 มิถุนายน 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณ ห้องประชุมราชวัลลภ และประชุมผ่านระบบออนไลน์

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีมติดังนี้

เห็นชอบแต่งตั้ง พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
เห็นชอบเสนอชื่อ นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ประจำวาระปี พ.ศ. 2568 – 2574 (2025 – 2031) 
เห็นชอบแต่งตั้ง พลตำรวจโท สุทิน เขียวรัตน์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

สำหรับการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 นั้น มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้ง มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกฎหมาย พิจารณารายละเอียด (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งกิตติมศักดิ์และตำแหน่งอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 พ.ศ. …. และนำเสนอที่ประชุมสภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

“อยากเน้นย้ำในเรื่องจัดการงบประมาณการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นไป อย่างรอบคอบ ค่าใช้จ่ายทุกบาทต้องคุ้มค่าในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแนวทาง ‘ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด’ หากเราทำค่ายลูกเสือวชิราวุธให้เป็นหน้าตาของประเทศ แขกไปใครมาก็อยากแวะมาชื่นชม และร่วมพัฒนาทักษะ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาไปในตัวด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสำคัญ 6 เรื่อง ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567
การประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 43 (43rd World Scout Conference)          
รายงานสรุปผลการจัดประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11  (11th Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit 2014, Thailand)
ระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือทำดี ทำได้ ทำทันที พ.ศ. 2567

พบพร ผดุงพล / ข่าว

ศศิวัฒน์ แป้นคุ้มญาติ / ภาพ

The post รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน‘ ย้ำบริหารงานลูกเสือ​ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” เล็งค่ายวชิราวุธเป็นหน้าตาของประเทศ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post