5 เมษายน 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. ผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนคณะกรรมการฯ จากภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และระบบออนไลน์ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้ เป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศสมาชิก เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน และแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาและภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับปลัดกระทรวงฯ ดังนี้

1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED)
2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Education: APT SOMED) อาเซียน 10 ประเทศ บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น
3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 (9th East Asia Summit Senior Officials Meeting on Education: EAS SOMED) อาเซียน 10 ประเทศ บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา
4) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Education Ministers Meeting: ASED)
5) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 (7th ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting: APT EMM)
6) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 (7th East Asia Summit Education Ministers Meeting: EAS EMM)

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดการประชุมฯ อำนวยการและกำกับดูแลการเตรียมการจัดการประชุมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานฯ จำนวน 7 คณะ คือ

1) คณะทำงานด้านการต้อนรับ พิธีการและงานเลี้ยงรับรอง โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
2) คณะทำงานด้านสารัตถะ โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
3) คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
4) คณะทำงานด้านการเดินทาง พาหนะและรักษาความปลอดภัย โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
5) คณะทำงานสุขภาพและปฐมพยาบาล โดยมี นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
6) คณะทำงานด้านที่พักและสถานที่จัดการประชุม โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน
7) คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

“นอกจากการความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน และกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอความก้าวหน้า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกให้ได้ประจักษ์ด้วย“

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” หารือภาคีเครือข่าย เตรียมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ไทยเป็นเจ้าภาพ 23-26 ส.ค.นี้ ที่บุรีรัมย์ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post