8 พฤษภาคม 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบประชุมออนไลน์

รมว.ศธ. กล่าวว่า เวลาในการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ได้ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที จึงต้องมาร่วมกันดำเนินงานให้เป็นระบบชัดเจน ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว แต่ยังเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติไปถึงระดับโลก ที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ขอบคุณข้อแนะนำจากทุกฝ่ายที่เป็นประโยชน์ หวังว่างานจะดำเนินขึ้นอย่างราบรื่น และเชื่อมั่นว่าภาพลักษณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นภายในงาน จะสร้างความประทับใจในระดับนานาประเทศ จนเกิดความเชื่อมั่นในทุกมิติได้อย่างแน่นอน

ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

คณะทำงานด้านการต้อนรับ พิธีการและงานเลี้ยงรับรอง
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมด้านการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการต้อนรับ ไปจนถึงพิธีเปิดประชุมและงานเลี้ยงรับรอง การจัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวมถึงการจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับหัวหน้าคณะและผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของที่ระลึกที่จัดเตรียมเพื่อมอบให้บุคคลสำคัญ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เพราะมีคุณค่าและอธิบายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศเจ้าภาพ และยากที่จะลอกเลียนแบบ
คณะทำงานด้านสารัตถะ
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมเอกสารคำกล่าว ถ้อยแถลงของบุคคลสำคัญ และเอกสารการดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาอาเซียน (SOM-ED) รวมถึงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ Liaison (LO) ที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างการประชุม ให้สื่อสารทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัคร และจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติงานในลำดับถัดไป
คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ ในการออกแบบและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาจอ Digital Billboard และสื่อโฆษณาภายในสนามบิน จัดทําสปอตโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทําเว็บไซต์ http://www.13ASED.moe.go.th ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ลงทะเบียน ดูสถานที่ประชุม ที่พัก สนามบิน สถานที่ดูงาน เอกสารประชุม การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และการจัดแถลงข่าวล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมในวันงาน
คณะทำงานการเดินทาง พาหนะ และรักษาความปลอดภัย
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมแผนการเดินทาง ตั้งแต่ รับ – ส่ง บุคคลสำคัญจากท่าอากาศยานภายใประเทศ และทุกเส้นทางพื้นที่ดูงาน จนถึงที่พัก โดยได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพาหนะนำขบวนเพื่อความเป็นระเบียบในการจราจรตลอดการเดินทาง รวมถึงขอความอนุเคราะห์ บริษัริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกํากับดูแลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง และกรมท่าอากาศยาน ซึ่งกํากับดูแลท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
คณะทำงานสุขภาพและปฐมพยาบาล
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดทำแผนด้านการดูแลสุขภาพและด้านปฐมพยาบาล ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่หัวหน้าคณะและคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในการจัดทีมปฏิบัติทางการแพทย์ การวางแผนการอพยพและการส่งต่อทั้งทางบกและอากาศ การเตรียมความพร้อมของระดับสถานพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงานด้านที่พักและสถานที่จัดการประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่ อาทิ ที่พัก ที่ประชุม ห้องพิธีเปิด ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และห้องอื่น ๆ พร้อมระบบแสง สี เสียง ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดทำป้าย-ธง ป้ายชื่อ ของที่ระลึก นิทรรศการงานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ และพิธีกรดำเนินงานผู้มีประสบการณ์ด้านภาษาและการสื่อสารเป็นพิเศษ
คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ
ที่ประชุมเห็นชอบ การดำเนินงานจัดเส้นทางสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ด้านกีฬาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดนิทรรศการ ในส่วนนโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Al Hand gesture detection เขียนบนอากาศภาพปรากฏบนจอเพื่อสั่งการหุ่นยนต์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย รวมถึงนิทรรศการ การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา, Anywhere Anytime, เรียนดี มีความสุข, ความปลอดภัยในสถานศึกษา, การประเมินนักเรียนและครู, พื้นที่นวัตกรรม และนิทรรศการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

พบพร ผดุงพล / ข่าว
นัทสร ทองกำเหนิด / ภาพ

The post รมว.ศธ. “เพิ่​มพูน” หารือบอร์ดเตรียมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 วางงานเข้มข้น​ ดันประเทศไทย​สร้างความประทับใจ​นานาชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post