รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 “เรียนดี มีความสุข” ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้ทุกหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านสำนักงานรัฐมนตรี)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

The post รมว.ศธ.แจ้งส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ ให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน-ผู้ปกครอง appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post