22 เมษายน 2567 : นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจของคู่มือและรายละเอียดสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 114 หน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 แบบวัด ประกอบด้วย

แบบวัดที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จำนวน 15 ข้อ
แบบวัดที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จำนวน 9 ข้อ
แบบวัดที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน 35 ข้อ

รองปลัด ศธ. ได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในแต่ละประเด็นข้อคำถามให้ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการดำเนินงานขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างแท้จริง


The post รองปลัด ศธ. “ธนู” ประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจของคู่มือและรายละเอียดสำหรับการประเมิน ITA สป.ศธ. appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post