จังหวัดเพชรบูรณ์ – 11 มิถุนยาน 2567 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์) ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา

โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาสังคม ในทุกระดับชั้น และให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ณ โรงเรียนหยกฟ้า

รองปลัด ศธ. ได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาว่า หลักการสำคัญของการนำใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่ได้จากการนำหลักสูตรไปใช้ ผลลัพธ์สุดท้ายคือเด็กมีความเข้าใจคำว่าการทุจริตมากน้อยเพียงใด ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวัน เหมือนเมล็ดพันธุ์

ดังนั้น ถ้าอยากให้เด็กที่เปรียบเหมือนเมล็ดพันธ์ กลายเป็นต้นกล้าเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องฝึกให้กล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และควรมีการถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้คนรอบข้างได้รับรู้เพื่อต่อยอดการกระทำในสิ่งที่ดีต่อไป

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post