จังหวัดสมุทรสงคราม – 28 พฤษภาคม 2567 / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นางดวงเดือน แก้วปุ่ม ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นางวิไล ออกกิจวัฒน์ ผอ.โรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทยและสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ตามบริบทในพื้นที่ตนเอง

นายธนู กล่าวต่อว่า การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน นักเรียนให้มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด อันหมายถึง 3 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รู้รากเหง้าของประเทศ จะทำให้หลอมรวมพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยที่มีต่อชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงครามบรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และวิทยากรจากทีมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสงครามให้ความรู้เรื่อง การเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 600 คน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม / ภาพ-ข่าว

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” ลุยสมุทรสงคราม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาท ให้นักเรียนมีความรัก ภาคภูมิใจ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post