23 พฤษภาคม 2567 – นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำกรอบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน (Functional Competency) ของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยมีคณะทำงานจัดทำกรอบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะจากทุกสายงานในสังกัด สป.ศธ. จำนวน 70 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมห้องบอลรูม 3 โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

 

นายธนู ขวัญเดช กล่าวว่า กรอบการพัฒนาสมรรถนะถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่กำหนดสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ ให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนและพัฒนาองค์กร พัฒนางานและตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะที่เหมาะสมกับสายงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะของแต่ละสายงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้อีกด้วย

 

ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบหลังบ้าน คือ เรื่องของการบริหารงานบุคคลในภาพใหญ่ ถ้ามองเห็นเนื้องานที่ชัดเจนจะนำไปกำหนดแผนงานและของบประมาณได้อย่างราบรื่น ซึ่งตอนนี้ สป.ศธ.มีระบบราชการอยู่ 2 ส่วน คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการครูฯ ถึงแม้จะเป็นข้าราชการคนละประเภท แต่แนวทางตามระบบสายงานก็คล้ายกันเกิดเป็นข้อท้าทายในการขับเคลื่อน จึงต้องมีวิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีความถนัดตามสายงานจริงมีความต่อเนื่องของการทำแผนที่เน้นความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งระดับพื้นที่ ระดับภาค และส่วนกลาง ให้มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันตามทิศทางการดำเนินงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” จึงจะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันได้

ฝากคณะทำงานทุกคน ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวทางและวิธีการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการมาถ่ายทอดต่อ เพื่อนำไปใช้จัดทำกรอบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงานของ สป.ศธ.

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำกรอบการพัฒนา Functional Competency ของ สป.ศธ. ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ต่อยอดการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะตามสายงานได้เป็นอย่างดี”

สำหรับโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. มาให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงานของ สป.ศธ.  พร้อมร่วมอภิปรายและดำเนินการจัดทำรายละเอียดทักษะ สมรรถนะ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร สป.ศธ.มีแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามทักษะเฉพาะแต่ละสายงาน และกำหนดการพัฒนาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะแต่ละสายงานได้

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” เขย่าระบบหลังบ้าน วางกรอบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ลงล็อกความถนัดตามสายงาน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post