6 มิถุนายน 2567 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนายสุรชัย คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สนย.สป. ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ – ดร.ศิรินทร มีขอบทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัตร ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนผู้ส่งผลงานวิจัยของ สป.ศธ. เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

รอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนใจและมีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย และหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้มาร่วมศึกษาแนวทางและตักตวงความรู้ในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำผลงานวิจัยให้เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ

ขอชื่นชมที่ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัย การที่ได้มาร่วมรับฟังสาระความรู้ที่มีประโยชน์ เปรียบดังการมีต้นน้ำที่ดี คือ การมีหน่วยงานที่ดีที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มเติมความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลางน้ำ คือ การมีการจัดอบรมที่มีสาระความรู้ มีประโยชน์ได้รับฟังความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิจัย ส่งผลให้เกิดปลายน้ำ คือ การได้ผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ

“การมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ และการได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เป็นการสกัดผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า และผลงานเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน เสมือนจากหิ้งมาสู่ห้าง ก็คือการนำผลงานที่จัดทำโดยสมบูรณ์แล้ว มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ซึ่งการสนับสนุนผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะนำมาสู่การขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาขับเคลื่อนการศึกษาในหน่วยงาน ทั้ง ศธภ. และ ศธจ. ได้ เป็นการ Implementation ร่วมกัน ซึ่งขอให้ทุกท่านร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ”

ผอ.สนย.สป. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ก็เป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งการประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย และมีความรู้ด้านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานมาปรับใช้เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์

นอกจากนี้ยังได้รับทราบ การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ “OPS MOE Research” เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่าน OPS MOE Research เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ – ดร.ศิรินทร มีขอบทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ บรรยายพิเศษในหัวข้อการเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ที่สอดคล้องกับแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ การบรรยายในหัวข้อเจาะลึกแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของ สป.ศธ. และหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยคณะทำงานจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” ขยายความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดทำข้อเสนอการวิจัย ผลักดันผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post