11 เมษายน 2567 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือประธานและฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมดำเนินการและกำหนดทิศทาง ในการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ ในวันนี้ เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเตรียมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุมในหัวข้อหลัก “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล (Transforming Education in the Digital Era)” โดยแนวทางและความคืบหน้าของการดำเนินการฯ จะนำเสนอต่อ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับปลัดกระทรวงฯ ดังนี้

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Education: APT SOMED) อาเซียน 10 ประเทศ บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.
3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 (9th East Asia Summit Senior Officials Meeting on Education: EAS SOMED) อาเซียน 10 ประเทศ บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
4. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Education Ministers Meeting: ASED) ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.15 น.
5. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 (7th ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting: APT EMM) ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 08.45 – 10.45 น.
6. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 (7th East Asia Summit Education Ministers Meeting: EAS EMM) ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 10.45 – 13.00 น.

ทั้งนี้ ศธ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ 7 คณะ ในการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ และกำกับดูแลการเตรียมการจัดการประชุมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่

1. คณะทำงานด้านการต้อนรับ พิธีการและงานเลี้ยงรับรอง โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นางกุสุมา นวพันธ์พิมล สต.สป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
2. คณะทำงานด้านสารัตถะ โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นางสาวรุ่งกานต์ พันธ์ุภักดี สต.สป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
3. คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
4. คณะทำงานด้านการเดินทาง พาหนะและรักษาความปลอดภัย โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นางสาววิมล ลุมพิกานนท์ สต.สป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
5. คณะทำงานสุขภาพและปฐมพยาบาล โดยมี นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน นายสฤษดิ์เดช เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
6. คณะทำงานด้านที่พักและสถานที่จัดการประชุม โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
7. คณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม สต.สป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

“ถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพและบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาค ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศสมาชิก เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน และแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาและภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะทำงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว-กราฟิก
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมกำหนดทิศทางคณะทำงาน 7 ด้าน ในการเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post