เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference” โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธี ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าววว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (IOC/WESTPAC) เป็นอย่างดีเสมอมา และขอชื่นชมการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นส่วนสำคัญในการประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร

ในด้านการศึกษานั้นอยากเน้นย้ำเรื่องการสร้างขีดความสามารถให้แก่เยาวชน ที่ตอนนี้มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนนำร่องกว่า 1,500 แห่ง ใน 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการรักษาทะเลและมหาสมุทร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOC/WESTPAC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทร ทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักวิจัย NGOs ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาข้อท้าทายเพื่อการพัฒนา สู่ทศวรรษแห่งมหาสมุทรในปี ค.ศ. 2030 อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านการศึกษาของประเทศไทยด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการระหว่างประเทศ ให้เกิดการพัฒนาและนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ และการประชุมย่อยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Ocean Processes and Climate Change 2) Marine Biodiversity, Seafood Safety and Security 3) Ocean and Human Health และ 4) Emerging Ocean Sciences and Cross-cutting Issues และมีการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการประกวดภาพถ่าย โดยมีผู้แทน กว่า 1,200 คน จาก 40 ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก เข้าร่วม

พบพร ผดุงพล / ข่าว
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ข้อมูล / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. ‘พิเชฐ’ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post