5 กรกฎาคม 2567 – นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) มอบหมายให้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดีรองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพัฒนารองศึกษาธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) และผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรอง ศธจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายสัมนาการณ์ บุญเรือง รองศึกษาธิการภาค 13 นางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง ผู้อำนวยการ สคบศ. และผู้เข้าอบรม จำนวน 114 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” โดยได้ให้ความสำคัญเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งรองศธจ.ถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญ ที่ต้องทำหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จึงต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินงานสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

การอบรมจิตอาสาครั้งนี้ มีกิจกรรมหลายฐานที่เป็นประโยชน์ เช่น สาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้เห็นโครงสร้างความอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้มาต่อยอด ทำให้อยู่อย่างมีความสุข ประหยัด ถือเป็นการปลูกฝังให้รอง ศธจ.ที่จะเติบโตในหน้าที่การงานในอนาคต เห็นถึงพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อนำไปสืบสานรักษา ต่อยอด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมอบรม จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ พัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างภูมิต้านทานแก่ชุมชน ไปสู่ความเจริญของประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า”ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

“ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสร้างด้วยใจ เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีตามแนวทาง “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม” รองปลัด ศธ. กล่าว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพื่อศึกษาความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม  การพึ่งพาตนเอง : ฐานฅนมีน้ำยา และฐานฅนรักษ์สุขภาพ กลุ่ม  วิถีชาวบ้าน : ฐานฅนติดดิน และฐานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย กลุ่ม  โคก หนอง นา :ฐานฅนรักษ์พระแม่โพสพ และฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี

ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกอบรม ผู้แทนรองศึกษาธิการจังหวัด ได้เข้ารับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องแบบในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พบพร ผดุงพล / ข่าว

สมประสงค์ ชาหารเวียง , ณรชัย ฉิมพาลี / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. ‘พิเชฐ’ ส่งต่อจิตสำนึกความเป็นไทย เน้นย้ำ รอง ศธจ. ขยายผลเชิงพื้นที่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Austria

MOU Thai-Austria (Thai) The post MOU Thai – Austria a...

MOU Thai – Brunei Darussalam

MOU Thai-Brunei The post MOU Thai – Brunei Darussalam...