เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีข้าราชการและบุคลากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นโครงการที่สำคัญและมีประโยชน์สำหรับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มารับความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะพูดคุยกันระหว่างรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. กับบุคลากรในสังกัด

ขอชื่นชมบุคลากร สนย.สป. ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มาร่วมรับฟังสาระความรู้ที่มีประโยชน์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ

“ขอฝากหลักการทำงาน 8 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคน นำไปใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ 1. ยึดหลักราชการ, 2. บูรณาการความร่วมมือ, 3. ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ, 4. ก้าวทันเทคโนโลยี, 5. มีจิตอาสา, 6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 7. รุ่งเรืองด้วยคุณธรรม และ 8. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังและการบริหารทรัพย์สิน โดยเน้นย้ำให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน และต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมนี้ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ที่ว่าด้วยรายได้ รายจ่าย การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารสินทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการรายงานและการตรวจสอบ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์จริง มานำเสนอเป็นตัวอย่างประกอบการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจง่าย ชัดเจน เป็นรูปธรรมด้วย

นายสุรชัย คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวนโยบายในการปฏิบัติงานที่ รองปลัด ศธ. ที่นำเสนอไว้ องค์ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังและการบริหารทรัพย์สิน จากนางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใสได้อย่างดี นอกจากนั้น ในการปฏิบัติงานหรือการเป็นข้าราชการที่ดียังต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย โดยได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคนในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเคร่งครัดด้วย

จากนั้น ที่จังหวัดสมุทรปราการ – 5 กรกฎาคม 2567 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู)

โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานตากอากาศบางปู) และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกป่าชายเลน” กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน และสถานศึกษาเพาะกล้าไม้ สำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน สถานศึกษา และชุมชนอีกทางหนึ่ง

“การเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สร้างเด็ก เยาวชน ปกป้อง ดูแลให้เติบโตเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต เช่นเดียวกับการปลูกป่าชายเลนก็เปรียบดังการสร้างและปกป้องผืนแผ่นดินไทยในอนาคตเช่นเดียวกัน” รองปลัด ศธ. กล่าวทิ้งท้าย

อ.ภิติยา พงษ์พานิช / ข้อมูล
อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สนย.สป. / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำชาว สป.ศธ. ปลูกป่าชายเลน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post