7 พฤษภาคม 2567 / นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเอง ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ณ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, นางกาญจนา เติมประยูร นายกสมาคมฯ และคณะ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

รองปลัด ศธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ อยู่ระหว่างริเริ่มจัดโครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองขึ้น ด้วยการจัดแข่งขันการบันทึกความดีและการนำตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาลคุณหญิงกนก สามเสน วิล ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา อีกทั้งส่งเสริมการทำความดีที่สอดคล้องกับคำขวัญและการปฏิบัติตามกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาลคุณหญิงกนก สามเสน วิล ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย รวมทั้งสร้างเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเรียนรู้แบบนำตนเอง ให้มีความสามารถ/สมรรถนะ/ผลงานตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจนกระตุ้นและเสริมแรงจูงใจในการบันทึกความดีและการนำตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่สนใจ และสนับสนุนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ สามารถนำผลไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินภายนอก (สมศ.) ได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะนักเรียนที่เป็นเยาวสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้สนใจทั่วไป สมาคมฯ จึงได้เข้าพบเพื่อหารือในวันนี้ โดยเชิญสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สป.ศธ. ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับโลโก้ ของสมาคมฯ

คณะทำงาน รองปลัด ศธ. / ข้อมูล-ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “วรัท” หารือสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ เตรียมจัดทำโครงการเสริมพลังการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post