ราชกิจจานุเบกษา (17 เมษายน 2567) เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567

สาระสำคัญ คือ ปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) เพื่อกําหนดให้ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กําหนด

“มาตรา 4 นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน 11,000 บาท หักด้วยจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/25992.pdf

The post ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Hongkong

MOU Thai-Hongkong The post MOU Thai – Hongkong appear...

MOU Thai – French

Agreement Thai-France The post MOU Thai – French appe...