เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ด้วยพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา อันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 จึงประกาศให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน

The post ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post