22 เมษายน 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจาก บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ Mitsubishi Heavy Duty จำนวน 100 เครื่อง มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท พร้อมส่งต่อแก่สถานศึกษา 46 แห่ง โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ. นายสุริยา สิทธิดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเครื่องปรับอากาศฯ ผู้บริหาร/ผู้แทนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา และการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ รวมถึงสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงทักษะด้านเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศที่เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกสาขาวิชาชีพหนึ่ง

ศธ. จึงให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ด้วยการเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ขับเคลื่อนพร้อมกับภาคเอกชน ทั้งนี้อยากขอความร่วมมือกับบริษัทฯ และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่พร้อมจะเข้ามาสนับสนุนการศึกษา เมื่อ ศธ. เราผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แบบทวิภาคีไปสู่ผู้ประกอบการแล้ว จึงอยากขอให้ผู้ประกอบการออกใบรับรองแรงงานคุณภาพให้กับนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพสายที่ถนัดในอนาคต

“ขอชื่นชมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่สนับสนุน โดยเฉพาะสาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ให้มีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ถือว่าได้ร่วม “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ที่ได้สนับสนุน เครื่องปรับอากาศจำนวน 100 ชุด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะส่งมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนต่อไป”

นายสุริยา สิทธิดำรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น ทำให้ขาดแคลนบุคลากรต่อภาคธุรกิจและการพัฒนา อีกทั้งในระยะที่ผ่านมาปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อช่วงปีการศึกษา 2566 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) โดยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้ประสานมาขอความร่วมมือให้บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศจำนวน 100 เครื่อง เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเครื่องปรับอากาศ ให้กับวิทยาลัยในสังกัดการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

“การบริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวนมากเช่นนี้ถือเป็นโครงการแรกที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ด้วยเหตุผลที่ปรารถนาให้การอาชีวศึกษาได้พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคลากรมีคุณภาพในระดับสากล และให้ได้ปริมาณที่มากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการมีความยินดีที่ได้มอบเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ภายใต้แบรนด์ “Mitsubishi Heavy Duty” ไว้ให้เป็นสื่อการเรียนการสอน และจะรอผลผลิตของการอาชีวศึกษา ออกมาร่วมกันพัฒนางานในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศต่อไป”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post ศธ. รับมอบแอร์ Mitsubishi Heavy Duty มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ส่งต่ออาชีวะเป็นสื่อการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post