นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2567  ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการ โครงการ UNESCO-Huawei Funds-in-Trust on Technology-enabled Open Schools for All

ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การยูเนสโกกับบริษัทหัวเหว่ย เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ดิจิทัลในโรงเรียน โดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางผสมผสานเทคโนโลยีและความสามารถของมนุษย์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และมีคุณภาพ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนและการเรียนรู้ออนไลน์ โดยโครงการในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วในอียิปต์ เอธิโอเปีย กานาตั้งแต่ปี 2563 และกำลังจะดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในบราซิล อียิปต์ และประเทศไทยในปี 2567

โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล และยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา คือ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
3. ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
4. การพัฒนากำลังคน
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

จากนั้น นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้นำเสนอรายละเอียดในหัวข้อ “ภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาดิจิทัล” ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทางดิจิทัลมากขึ้น

นอกจากนี้ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาในแอปพลิเคชัน รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ พร้อมกล่าวขอบคุณองค์การยูเนสโกและบริษัทหัวเหว่ยที่สนับสนุนงบประมาณและกรอบแนวคิดในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเตรียมทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะหารือในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อให้มีความครอบคลุมตามมิติการพัฒนาที่ประเทศไทยต้องการและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามกรอบเวลาของโครงการฯ ต่อไป

พร้อมกันนี้ นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้ร่วมนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานปัจจุบัน ได้แก่ OBEC Content Center เป็นห้องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะเฉพาะทางตามความต้องการของตลาด รวมถึงมาตรการในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform: NDPL) การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล รวมทั้งการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของครู และพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้นำเสนอกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และเรียนดีมีความสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยยังต้องการสนับสนุนและพัฒนาด้านดิจิทัล อาทิ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาครู และอุปกรณ์ดิจิทัล โดยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

โอกาสนี้ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ณ ทำเนียบทูต กรุงปารีส โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การยูเนสโก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมทั้งได้ไปเยี่ยมสำนักงานคณะทำงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก โดยมีนางสาวสุปราณี คำยวง รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ให้การต้อนรับและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#กระทรวงศึกษาธิการ #UNESCO #เรียนดีมีความสุข #เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา #AnywhereAnytime #Huawei

ข้อมูลและภาพถ่าย : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

The post ศธ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ UNESCO-Huawei Funds-in-Trust on Technology-enabled Open Schools for All ระยะที่ 2 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post