กระทรวงศึกษาธิการ – 25 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นางสาวภิญญาภา สมพงษ์รองประธานหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย และคณะ โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม คณะทำงาน รมว.ศธ. นางสาวบุบผา เปิลทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรองดำรงราชานุภาพ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณผู้แทนหอการค้าฯ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการของ ศธ. มาโดยตลอด ซึ่งหลายกิจกรรมเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. ทั้งเรื่องทักษะการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ผลักดันให้ผู้จบการศึกษามีทักษะตรงกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงการลดภาระหนี้สินครูโดยส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเงิน

จากการที่หอการค้าฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้น ศธ.พร้อมให้ความร่วมมือกับหอการค้าฯ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย IGNITE Thailand ของนายกรัฐมนตรี ที่มีด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือในปีนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะเป็นการดีมากหากได้ร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการศึกษา จุดประกายให้เด็กไทยก้าวทันโลกได้อีกระดับหนึ่ง

รองประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ และกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษา ซึ่งมีหลายโครงการ  ที่ได้ดำเนินร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางในการวางแผนความร่วมมือในอนาคตเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมที่ปรับเปลี่ยน และความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่อไป โดยผู้แทนสมาชิกหอการค้าฯ ได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจหลายด้าน ได้แก่

                   1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีความก้าวหน้า รวมถึงงานวิจัยเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เช่น หลักสูตร BTEC (Business and Technology Education Council) ซึ่งบริษัท Pearson Education มีความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหลายแห่งในการยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้เท่าเทียมมาตรฐานของสหราชอาณาจักร

                   2.การเสนอให้ผนวกความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันว่าเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ในโอกาสใดบ้าง โดยเน้นย้ำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                   3.การส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องวินัยด้านการเงิน เพื่อให้รู้จักการเก็บออมและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยมูลนิธิพรูเด็นเชียลได้ดำเนินความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่ง ภายใต้โครงการ Cha-Ching (ชะชิ้ง) เพื่อสร้างความรอบรู้ทางด้านการเงินให้แก่กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา

                   ทั้งนี้ หอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นหอการค้าต่างประเทศที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมสัมพันธภาพทางการค้าให้กับสมาชิกสัญชาติอังกฤษมากกว่า 100 บริษัท ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนและอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงการขับเคลื่อนการค้าและธุรกิจแบบสองทางระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ที่ผ่านมาได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้รับรองการใช้หลักสูตร BTEC ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างอากาศยาน ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอิเล็คทรอนิกส์

นางสาวรัชนินท์  พงศ์อุดม , นางภัสศรี  ศิริประภา (สต. สป.) / สรุป
พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post ศธ. ร่วมหารือกับหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย พัฒนาการศึกษาให้เปิดกว้างทันโลก appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post