20 กุมภาพันธ์ 2567 – นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายโมฮัมหมัด ซูฮายล์ อัลมาดานี (Mr. Mohammad Suhail Almadani) ผู้บริหารบริษัท Classera Inc. ซาอุดีอาระเบีย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยนายอิบราฮิม บัรนาวี ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Classera ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการศึกษาระดับโลก สนับสนุนการดำเนินงานและให้ความร่วมมือผลักดันด้านการศึกษา ด้วยบริษัท Classera ถือเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอาศัยระบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดแบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification : การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม) ทั้งการเรียนรู้แบบควบคู่ (Hybrid learning) และ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจากห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนเสมือนจริง”

ด้วยเหตุนี้ ศธ.จึงเล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย กับประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยส่งเสริมการใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การบริหารจัดการด้านการศึกษา ตลอดจนติดตามผลการเรียน พัฒนาความสามารถของครูผู้สอน ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาใช้ จนเกิดเป็น “ห้องเรียนอัจฉริยะ”

ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินงาน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่องผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันส่งเสริมในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประโยชน์จากความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

นายโมฮัมหมัด ซูฮายล์ อัลมาดานี กล่าวว่า ขอขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมการศึกษา เสริมสร้างให้เยาวชนเติบโตก้าวทันยุคดิจิทัล สร้างโอกาสในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียน จุดประกายให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้น ที่สำคัญคือใช้แพลตฟอร์มสารสนเทศทางการศึกษา “HP Classeasy LSP” มาอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกเรียนรู้ผ่านระบบ AI ที่ทันสมัย ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเพื่อต่อยอดการศึกษาผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พัรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ / ข้อมูล

The post ศธ. เดินหน้า MOU ร่วมกับ Classera ซาอุดีอาระเบีย ก้าวสู่ยุคห้องเรียนอัจฉริยะ ในศตวรรษที่ 21 สร้างห้องเรียนเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post