วันนี้ (16 พฤษภาคม 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าวเกี่ยวกับ “ธนาคารหน่วยกิต โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน” ว่า เกิดจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน และประชาชนได้นำผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทักษะจากการทำงานหรือทักษะเฉพาะ มาเทียบโอนสะสม และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณวุฒิการทำงานและการศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าด้วยกัน
2. สนับสนุนการสะสมหน่วยกิตจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ หรือทักษะ
ซึ่งไม่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาสะสม และระยะเวลาในการศึกษา สามารถเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาได้
3. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ช่วยเพิ่มคุณวุฒิ ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ทั้งยังช่วยลดเวลาการศึกษา /ร่นระยะเวลาในการเรียนในระบบสำหรับผู้เรียนที่มีความชำนาญ ให้ไปเรียนวิชาที่มีความสนใจเพิ่มเติม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ออกภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
1. สพฐ. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษาในระบบ
2. สกร. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สอศ. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต การอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
4. สช. ส่งเสริมการทำความร่วมมือกับหน่วยงาน จัดทำหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ หลักสูตรระยะสั้น และจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ขณะเดียวกัน ศธ. จะเร่งดำเนินการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลของผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ที่ต้องการลดเวลาเรียนในระบบ ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเครื่องมือของ สทศ. ทั้งนี้ โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง

จักรภพ, ทิพย์สุดา: ถ่ายภาพ

สุวิชา บุญญานุพงศ์: กราฟิก

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

16/5/2567

The post ศธ. แถลง “ธนาคารหน่วยกิต โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post