4 มีนาคม 2567 / ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมีนางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนินศึกษาธิการภาค 8 รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าค่ายและหัวหน้างานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และผ่านระบบออนไลน์ zoom

วาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. แสดงความยินดีกับ นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาลูกเสือไทย พ.ศ. 2567- 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที
4. การเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 6 (b th INDABA, THAILAND 2024)
5. การเตรียมการจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22
6. การเตรียมการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะพัฒนาเครื่องแบบลูกเสือ คณะพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ/คณะทำงานโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือ และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
8. การดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย และจัดตั้งสถาบันวิชาการลูกเสือ (สถาบันวชิราวุธ)
9. การจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในค่ายลูกเสือ 4 ค่าย ในสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
10. การดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือวชิราวุธให้เป็น “Scout City : เมืองแห่งลูกเสือ” และปรับปรุงมาตรฐานค่ายลูกเสือ
11. การจัดทำแผนการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
12. การเตรียมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย
13. การดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
14. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
15. แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ การแต่งตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์ และการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือประจำภาค
16. การดำเนินการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน
17. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ ระบบการขอคุณวุฒิทางการลูกเสือ ระบบการขอเรียนการยกย่องเชิดชูเกียรติ แบบฟอร์ม สล. และ สลช. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองค่ายลูกเสือ ระบบการจองห้องประชุม ระบบปักหมุดค่ายลูกเสือ และระบบบุคลากรลูกเสือ เป็นต้น
18. การมอบหมายปฏิบัติงานของบุคลากร แบบเมทริกซ์ (Matrix)

The post สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อม Transform สู่ สลช. ยุคใหม่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด “ทำดี ทำได้ ทำทันที” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post