6 มีนาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 10/2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ภายหลังการประชุม รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. แถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว สรุปดังนี้

เตรียมความพร้อมการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการประชุมซักซ้อมการดำเนินการให้สามารถปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดแต่ละหน่วยงานต้องมีข้อสรุปเรื่องของบุคลากรและจำนวนงบประมาณ เพื่อประสานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และแจ้งสำนักงานงบประมาณในการขับเคลื่อนการปรับเงินเดือนขึ้น ทั้งผู้บรรจุใหม่ที่จะได้รับในอัตรา 16,500 บาท ในปี 2567 และได้รับไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี 2568 ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยเน้นย้ำการดำเนินการให้ทันภายใน 1 พฤษภาคม 2567 ตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาย้อนหลัง
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA การติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA มีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในยุคนี้จะเน้นการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ไม่ทำงานเชิงรับแบบเดิม ดูภาพรวมในมิติการทำงาน การวางโครงสร้าง การใช้งบประมาณในการดำเนินการ และฝากแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำให้เห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงของลำดับในอนาคต จัดทำแผนให้เป็นมิติในการพัฒนาการสอบ PISA ในประเทศ ให้เด็กไทยมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะและสมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ในวันที่ 13 มีนาคม 25567
ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) สพฐ.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กล่องความรู้สู่ความสุข A-LEVEL” เสริมเทคนิคพิชิตข้อยากกับติวเตอร์ระดับประเทศ สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมความมั่นใจในการเลือกเป้าหมายอนาคตของนักเรียน ให้พร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือ A-LEVEL (Applied Knowledge Level) ระหวางวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2567 ผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การจัดงาน 132 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี และตรงกับวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะกำชับการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ปัจจุบัน ในพิธีมอบรางวัลเข็ม “เสมาคุณูปการ” และพิธีมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” รวมถึงเรื่องของจิตอาสาบริจาคโลหิต ซึ่งในปีนี้ไม่ได้จัดแค่ส่วนกลาง แต่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะร่วมกันขับเคลื่อนทั่วประเทศ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา
รมว.ศธ.กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคล 72 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
 ศธ.จะดำเนินการจัดทำ 72 โครงการ 72 พรรษา ซึ่งปีนี้จะต้องเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ โดยจะกำชับเรื่องการปรับภูมิทัศน์สถานที่รอบบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งติดธงสัญลักษณ์และตราสัญลักษณ์ เน้นความสะอาดเรียบร้อยในการดำเนินการ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

การขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนไทยสู่ความเป็นศูนย์กลาง รมว.ศธ.กล่าวว่า IGNITE THAILAND เป็นวิสัยทัศน์ที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “MOE IGNITE THAILAND” จุดพลังการศึกษาไทย ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คนไทยต้องเป็นหนึ่ง “เรียนดี มีความสุข” เตรียมดำเนินการใน 8 ด้าน คือ 1.ความเท่าเทียมกัน 2.สร้างโอกาสทางการศึกษา 3.วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง 4.ความปลอดภัย 5.เอกชนมีส่วนร่วม 6.Play-based Learning 7.อ่านภาษาอังกฤษ ต่อยอดภาษาต่างประเทศ 8.การประกอบอาชีพ ซึ่งจะเน้นตามนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนในมิติของความเท่าเทียมด้านการศึกษา โดยมีภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษา รวมถึงร่วมกันผลักดันเรื่อง SOFT POWER ซึ่งหลังจากหารือและตกผลึกแล้ว จะมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการรับสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ขณะนี้ทุกโรงเรียนมีปฏิทินที่ สพฐ. แจ้งไปล่วงหน้าแล้ว และได้รับรายงานรายงานว่าทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญได้กำชับและเน้นย้ำเรื่องมาตรการ “ไม่รับฝากเด็ก” หรือรับแป๊ะเจี๊ยะใต้โต๊ะ ซึ่งได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมแจ้งแนวทางนโยบายให้รับทราบร่วมกัน และขณะนี้พบว่าโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี
การดำเนินการกรณี สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทุจริตสอบครูผู้ช่วย ขณะนี้ สพฐ.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่ ส่วนทาง ก.ค.ศ. ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติให้ออกตั้งแต่วันที่พักการปฎิบัติหน้าที่ทันที และส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีทางอาญาตามอำนาจหน้าที่แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ในเรื่องข้าราชการทุจริต ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เช่น สพฐ. ดำเนินการด้วยความรวดเร็วมาก คอยสอดส่องให้ดีที่สุดและติดตามไม่ให้เกิดตัวอย่างกับข้าราชการคนอื่นในอนาคต
ชื่นชม นักเรียนทำความดี ช่วยผู้พิการรอดพ้นเหตุบ้านไฟไหม้ จ.ลพบุรี รมว.ศธ.กล่าวว่า ขอชื่นชม นายวีรภัทร ม่วงกุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและลูกพิการซ้ำซ้อนให้รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นการกระทำที่กล้าหาญอย่างมีสติ นำความรู้จากวิชาลูกเสือมาช่วยเหลือผู้คน สมควรได้รับการยกย่อง และในวันที่ 14 มีนาคม นี้ ตนจะลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม และจะพบกับน้องวีรภัทรที่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป

คนทำผิดต้องได้รับการลงโทษด้วยความรวดเร็ว คนทำดีต้องได้รับการชมเชยด้วยความรวดเร็วเช่นกัน รมว.ศธ. กล่าว
พบพร ผดุงพล / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วิดีโอ
นัทสร ทองกำเหนิด / Tik Tok
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post เสมา 1 ตอบรับนโยบายรัฐบาลฉับไว เตรียมขึ้นเงินเดือนครูทั่วประเทศ 1 พ.ค. นี้ เน้นย้ำทำงานเชิงรุก ฉีกกรอบการทำงานเชิงรับมิติเดิม appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post