22 กุมภาพันธ์ 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ zoom

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งร่างแผนการพัฒนาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2567 – 2570) ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอที่ประชุมสภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาต่อไป และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เสนอประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาลงนามต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสำคัญ 7 เรื่อง ดังนี้
1. การรายงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และแผนการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2566
3. การหารือระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และองค์การค้าของ สกสค.
4. รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. รายงานข้อมูลค่ายลูกเสือจังหวัดและค่ายลูกเสือเขตพื้นที่
6. รายงานข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือและคุณวุฒิทางการลูกเสือ
7. การรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทย

คณะทำงาน รก.รองปลัด ศธ. / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. / ภาพ

The post เสมา 1 ประชุมบอร์ดบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 เห็นชอบร่างแผนการพัฒนาลูกเสือไทย พร้อมรับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ สลช. appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post