เสมา 2 นำคณะ สพฐ. เยือน Tokyo Gakugei University Senior High School ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ต่อยอดคู่พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สพฐ. เยือนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei University และเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกันมาอย่างต่อเนื่อง

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School เป็นต้นแบบที่ดีของการจัดการเรียนการสอนที่ทันยุค ทันสมัย มีการส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ขึ้นได้ด้วยตนเองตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการพัฒนาและปรับรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมพัฒนาการของนักเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอตามความสนใจ อนุญาตให้นักเรียนใช้โปรแกรม Generative AI เพื่อหาคำตอบ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องระบบโปรแกรมที่มาของแหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับใช้ได้จริง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกเวลาอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม one day trip กิจกรรม sport day กิจกรรม summer camp ชมรมเคนโด้ ชมรมฮอกกี้ ชมรมดนตรี ชมรมออเคสต้าและชมรมละคร เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้มาเยือนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ครั้งนี้ ทำให้ สพฐ. มั่นใจว่าความร่วมมือทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่นเป็นไปด้วยดี สพฐ. พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอน อารมณ์ และสังคม อย่างมีคุณภาพ เตรียมเป็นพลเมืองโลกที่ดีในอนาคตและสามารถยืนบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้ สพฐ. จะสนับสนุนต่อยอดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้ทันยุคสมัย สอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่อไป

The post เสมา 2 นำคณะ สพฐ. เยือน Tokyo Gakugei University Senior High School ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post