จังหวัดศรีสะเกษ – 8 มีนาคม 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากคณะครู และให้คำแนะนำนักเรียนในการเตรียมตัวเข้าตลาดแรงงาน พร้อมด้วยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการพบปะครูและนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” ในวันนี้ การศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เพราะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลและสร้างคนคุณภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของประเทศ ผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ของการเรียนในสถานที่จริง เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ นำไปใช้ในการทำงานได้ทันที

“ศธ.โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวคิดการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต เรียนจบมาแล้วมีงานทำ ทั้งนี้นโยบายที่มุ่งเน้นในการทำงาน คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแนวทาง “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” สอศ. ได้วางกรอบและนโยบาย คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาเพิ่มความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง สร้างความเข้มแข็งด้านภาคีเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระดมทรัพยากร และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา สร้าง Soft Power ของอาชีวศึกษา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาชีวศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีฝีมือ และมีมาตรฐาน โดยวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 2. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ 3.สาขาอาชีพพนักงาน แผนกบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ขอขอบคุณท่านพิพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน สอศ.วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขออวยพรให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของศธ.และของรัฐบาลประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

The post เสมา 2 นำทีม​ ศธ. ผนึกกำลัง​ รง.​ ชู​สร้าง Soft Power ของอาชีวศึกษา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post