จังหวัดขอนแก่น – 29 เมษายน 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี

โดยมี นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ร่วมคณะมาด้วย และมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเขตตรวจราชการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) รองผอ.สพป.และรองผอ.สพม. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบโล่ ให้กับ ผอ.สพป. , ผอ.สพม. ,รองผอ.สพป. และรองผอ.สพม.

รมช.ศธ. กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 ในวันนี้ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างกว้างขวาง หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ นําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ผู้บริหาร ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานอย่างมีความสุข นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

“ขอชื่นชมแนวคิดและวิธีการความร่วมมือในการจัดงานของสมาคม รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งยังขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้มีคุณภาพ ร่วมกันบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ หาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนของเรา เรียนดี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายของท่าน พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ขอให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งยังขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่เดินไปพร้อม ๆ กับทุกท่าน จับ มือไว้ แล้วไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศธ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ขอเน้นย้ำในสิ่งที่เคยฝากไว้แล้วในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน 2.การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน 3. การสอดส่อง/เฝ้าระวังอันตรายจากบุคคลภายนอก ที่อาจเข้ามาสร้างความไม่ปลอดภัย ให้กับครู และนักเรียนภายในโรงเรียน 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจ สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อช่วยกันสอดส่องทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด 5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ 6.โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และ7. การจ้างนักการภารโรง เพื่อดูแลสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงดูแลความปลอดภัยของครูและนักเรียน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

The post เสมา 2 ฝากผู้บริหาร สพฐ. ทุกระดับ ผนึกพลังขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ พร้อมบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ สู่วิธีทำให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” ควบคู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post