จังหวัดขอนแก่น – 23 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3” โดยมี นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมคณะมาด้วย และมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 13 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั้ง 5 เขต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

รมช.ศธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพ สู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 ในวันนี้ จากการรับฟังคำกล่าวรายงานทำให้ทราบว่าสถานศึกษาในพื้นที่ของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนที่เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนสายอาชีพในปี 2565 เกินร้อยละ 50 มีการเชื่อมโยงหลักสูตรด้านอาชีพกับหน่วยงานอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้เรียน (Upskill) และส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Reskill) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ

สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทาง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคง

“สิ่งที่ ศธ.ให้ความสำคัญและมุ่งหวัง คือผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ มีการสร้างอาชีพที่มั่นคง ตอบสนองตลาดแรงงาน รวมทั้งตอบสนองทิศทางเศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของจีเทค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งขอชื่นชม สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่ได้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และจัดโครงการดีๆนี้ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้นำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้กลับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกท่าน ที่สำคัญขอเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ นักเรียนทุกคนในการพัฒนาตัวเองให้เต็มตามศักยภาพ และขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ” รมช.สุรศักดิ์ กล่าว

The post เสมา 2 เผยนักเรียนเลือกต่อสายอาชีพเพิ่ม 50 % เปิดโอกาสได้เรียนตามความถนัด-สนใจ สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post