มติคณะรัฐมนตรี (26 มีนาคม 2567) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง คือ 1) อนุมัติงบอาหารกลางวัน 2,955 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทุกสังกัด 7,344 แห่ง รวม 575,983 คน ได้รับสูงสุด 36 บาท/คน/วัน 2) เห็นชอบการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 25,370 อัตรา เป็นเงิน 2,739.96 ล้านบาท หรืออัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน 3) เห็นชอบให้ “จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียนระดับ ม. 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาส

26 มีนาคม 2567 : พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่า ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาส สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 200 วัน/ปีการศึกษา จำนวน 7,344 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 575,983 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท โดยมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยในกรณีโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขอให้คำนวณจำนวนนักเรียนของทั้งโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นขนาดของโรงเรียนในการประมาณการค่าอาหารกลางวัน

สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวน 6,855 แห่ง ได้รับงบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท ซึ่งการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบ มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนอย่างเหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติในการสนับสนุนการดำเนินการ รวมถึงกำหนดมาตรการ กลไกและกระบวนการติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้

 

เห็นชอบในหลักการจ้างนักการภารโรงให้ครบทุกแห่ง

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ จ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณที่ใช้ 2,739.96 ล้านบาท โดยจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท โดยให้ สพฐ.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ ความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

“ศธ.มุ่งมั่นลดภาระครูในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ครูสามารถทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนักการภารโรงจะเข้ามาดูแลสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงสร้างความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน ซึ่งนอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

 

เห็นชอบการกำหนดให้ “จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการกำหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นพื้นที่ลำดับที่ 20 เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดหลักของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา มีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา มีหน่วยงานที่มีความเข้าใจในเป้าหมายและหลักการสำคัญของการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะ และเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ รวมทั้งมีแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ชัดเจน

โอกาสของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จะส่งผลให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ต้องอิงกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นหรือไม่เอื้อจากส่วนกลาง เช่น การเลือกใช้หลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนออกแบบการทดสอบเฉพาะพื้นที่ได้ สถานศึกษาได้งบพัฒนาเป็นวงเงินรวม (Block Grant) มีช่องทางผลักดันการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถปรับลดและยกเลิกโครงการที่เพิ่มภาระงานครูและส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกลไกการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อผู้เรียน สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ตามที่ ศธ.เสนอ โดยขอผูกพันงบประมาณข้ามปีสำหรับการดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5.51 ล้านบาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จะเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเป็นรายปีตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินโครงการฯ และไม่กระทบต่อการศึกษาของผู้รับทุนตามสิทธิที่ได้รับ

สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สป.ศธ. จะดำเนินการพิจารณาใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568-2569 ตามความจำเป็นของภารกิจอย่างเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.ศธ.

The post ครม.อนุมัติงบอาหารกลางวันให้นักเรียน ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทุกสังกัด 575,983 คน และเห็นชอบการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด จำนวน 25,370 อัตรา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post