17 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 2 จ.ชัยภูมิ พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบ “บ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100” 

โดยมี นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมคณะมาด้วย มี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ และมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ผอ.สพป. ชัยภูมิ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ชัยภูมิ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบ “บ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100” ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในวันนี้ จากคํากล่าวรายงานของ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับทราบว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เห็นถึงความสำคัญและนํานโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ ศธ. สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของ ศธ.นําไปใช้ในการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ได้จัดให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนในสังกัด รวมทั้งการสร้างบ้านและมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งถึงปีที่ 10 หลังที่ 100 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

“นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลงานที่มีความโดดเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญ มีความตระหนัก มุ่งมั่น จริงใจ และตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต กิจกรรมในวันนี้ รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของบุคลากรของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียนไปด้วยกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นํานโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2567 รวมทั้งความรู้ต่างๆ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างดียิ่ง ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ” รมช.สุรศักดิ์ กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า อีกสิ่งที่อยากเน้นย้ำและฝากกับผอ.โรงเรียน และผู้บริหารทุกท่าน คือ ขอให้ร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ทั้ง การจัดสวัสดิภาพของนักเรียน ,การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย , การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ รวมทั้งร่วมกันสอดส่องดูแลป้องกันการจำหน่ายขนมที่ไม่มี อย. ,การป้องกันภัยธรรมชาติ ,การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ,การป้องกันภัยจากยาเสพติด/สารเสพติด เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ,การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และการป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น

จากนั้น รมช.ศธ.พร้อมคณะเดินทางไปยังบ้านของ ด.ญ.ทิพย์เกสร แสนเหลา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ เพื่อมอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า จากคํากล่าวรายงาน ทำให้ทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ทราบว่ามีนักเรียนจำนวนมาก มีภาวะยากลำบาก เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน และอีกไม่น้อยที่ประสบปัญหาสภาพบ้านไม่มีความมั่นคงถาวร ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณทุกท่านแทน ด.ญ.ทิพย์เกสร เจ้าของบ้าน ที่ท่านทั้งหลาย เสียสละกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย์ ช่วยเหลือในการสร้างบ้าน จนสำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลนักเรียนของท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เติบโตมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ภาพ-ข่าว

The post “ครูเอ” ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ย้ำสกัด “บุหรี่ไฟฟ้า -ขนมไม่มี อย.” พร้อมมอบทุนการศึกษา -“บ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post