ราชกิจจานุเบกษา (18 มีนาคม 2567) เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 ฉบับ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2567 จึงสมควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบัน และสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับ ปวช. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/21100.pdf
ระดับ ปวส. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/21101.pdf
ระดับปริญญาตรีฯ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/21102.pdf

The post ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post